تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و شفاخانه خصوصی وهاج:

Categories:Activities, Business, Donors, News
ajfs

مورخ: ۲۰-حمل-۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و شفاخانه خصوصی وهاج:
تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و شفاخانه خصوصی وهاج، امضاء گردید. به اساس این تفاهم نامه که توسط محمد آصف وردگ رئیس و صاحب امتیاز صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و دکتور محمد هاشم وهاج، رئیس شفاخانه خصوصی وهاج، به امضاء رسید، آنعده از ژورنالیستان افغانستان که عضویت صندوق را داشته و خود را بیمه نموده باشند، در هنگام مریضی به این شفاخانه معرفی می کردند و از سهولت تخفیف ویژه در بخش های مختلف خدمات صحی موجود در این شفاخانه مستفید می گردند. دکتور محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه خصوصی وهاج، در اثنای امضای این تفاهم نامه در حالیکه از عقد این تفاهمنامه ابراز خرسندی کرد اظهار داشت که عقد این گونه تفاهم نامه ها به هردو جانب منفعت دارد و افزود که اعضای خانواده بزرگ رسانه یی در کشور مستحق اند تا از هر گونه سهولت های طبی مستفید باشند. همچنان محمد آصف وردگ رئیس صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان در محفل امضای این تفاهم نامه از اداره شفاخانه وهاج، به دلیل همکاری متداوم با ژورنالیستان و فرهنگیان کشور ابراز امتنان کرد و ابراز امیدواری کرد که به اساس این تفاهم نامه، صندوق زمینه خدمت بیشتر به خبرنگاران و ژورنالیستان کشور را بدست آورد. آقای وردگ همچنان از خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان که تا حال عضویت صندوق را بدست نیاورده اند، خواهش کرد تا با کسب عضویت این صندوق، خود را بیمه نموده و فرصت تداوی با سهولت های ویژه را در شفاخانه وهاج و سایر شفاخانه های کشور بدست بیاورند. قابل یاد آوری است که صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، قبل از این با شفاخانه جراحی و اورتوپیدی الخیر نیز تفاهم نامه همکاری را به همین شکل عقد نموده است که تعدادی از ژورنالیستان و خبرنگاران عضو صندوق، از خدمات این شفاخانه مستفید گردیده اند.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>