دربارهinfo@msoft.af

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان

کمک به ژورنالیستان، مجروحان، معیوبین، ورثه ژورنالیستان شهید و خانواده های ژورنالیستان کم بضاعت

اهداف ما

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان برای دستیابی به اهداف زیر فعالیت میکند:

جلب کمک های مالی