رسانه هاinfo@msoft.af
اهدای سپاسنامه برای معاون دوم ریاست ج.ا.ا
اهدای سپاسنامه برای معاون دوم ریاست ج.ا.ا
اهدای سپاسنامه برای بانو اول کشور
اهدای سپاسنامه برای بانو اول کشور
آغاز کار صندوق
آغاز کار صندوق
کنفرانس مطبوعاتی در تالار پوهنتون دنیا
کنفرانس مطبوعاتی در تالار پوهنتون دنیا
اهدای سپاسنامه برای رئیس بانک ملی
اهدای سپاسنامه برای رئیس بانک ملی
اهدای سپاسنامه برای محترمه حسینه ساپی وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ
اهدای سپاسنامه برای محترمه حسینه ساپی وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ