صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: ۹-دلو-۱۳۹۹

Categories:Activities, Business, News
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
۹-دلو-۱۳۹۹
به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، بعد از بررسی اسناد مریضی متقاضیان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله مقام ریاست و هیئت مدیره صندوق، با ۶ تن از ژورنالیستان و خبرنگارن هر یک فضل الرحمن رحمن رئیس تلویزیون هیواد- مژگان نیازی خبرنگار تلویزیون افغان- فهیمه احمدی خبرنگار هفته نامه حریر- خان محمد دانشجو خبرنگار IWPR- شفیق الله جمشید احمدی خبرنگار تلویزیون آریانا- نجیب الله بهزاد خبرنگار آژانس باختر، که به شفاخانه های وهاج و الخیر معرفی شده بودند مصارف تداوی ایشان تادیه گردید.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>