صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: ۱۶-دلو-۱۳۹۹

Categories:Activities, Business, News
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
۱۶-دلو-۱۳۹۹
به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، بعد از بررسی اسناد مریضی متقاضیان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله مقام ریاست و هیئت مدیره صندوق، با ۶ تن از ژورنالیستان و خبرنگارن هر یک
زرفشان اسلمی خبرنگار و معاون کمیته زنان شورای ژورنالیستان افغانستان-سید آقا سادات خبرنگار و مؤسس رادیو آموزگار-فهیمه احمدی خبرنگار هفته نامه حریر-محمد انور شعیب خبرنگار آژانس باختر-سید یاسین متین خبرنگار رادیو صدای عدالت، مصارف تداوی ایشان تادیه گردید.
و همچنان با خانواده ۱ تن از شهید (شهید یوسف یونسی خبرنگار روزنامه کابل تایمز)، پس از بررسی اسناد از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، مساعدت نقدی صورت گرفت.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>