صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: ۳۰-دلو-۱۳۹۹

Categories:Activities, Business, News
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
۳۰-دلو-۱۳۹۹
به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، با ۳ تن از خبرنگاران هر یک شفیق الله جمشید احمدی خبرنگار تلویزیون آریانا- مژگان نیازی خبرنگار تلویزیون افغان- مینا حبیب خبرنگار IWPR، بعد از بررسی اسناد مریضی ایشان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله مقام ریاست و هیئت مدیره صندوق مساعدت نقدی از طرف صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان دریافت نمودند.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>