صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را تقدیر کرد

Categories:Activities, News
ajfs

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را تقدیر کرد
۱۸- سرطان 1398
رئیس و هیئت رهبری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان محترمه حسینه صافی سر پرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را تقدیر کردند. محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و هیئت رهبری صندوق از تلاش های خانم حسینه صافی در روند تسهیل انتقال پول کمک محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حساب صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و حمایت شان از آزادی بیان و صنف خبرنگاران با تفویض تندیس تقدیر کرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نقش صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان را در شرایط فعلی کشور مهم دانست و گفت: «خبرنگاران همه روزه حوادث و رویدادها را پوشش خبری می دهند و یک تعداد آنها درحوادث زخمی می شوند که باید کمک شوند «.وی همچنان گفت که خبرنگاران که مریض هستند و توان تداوی شان را ندارند باید از طرف صندوق مورد حمایت مالی قرار بگیرند. محمد آصف وردک، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را به خاطر حمایتش از خبرنگاران، این قشر فرهنگی کشور که در راه اعتلای فرهنگ و انعکاس حوادث، رویدادها درهمه حالات هیچ نوع تعلل ازخود نشان نمی دهند، سپاس کرد و برای شان موفقیت مزید آرزو کرد.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>