فورم تقاضاinfo@msoft.af

برای دریافت فورم عضویت صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان بالای دکمه دانلود کلیک کنید!

نوت

شخصی میتواند مستحق کمک شود که عضویت صندوق را دارا باشد.

برای دریافت فورم تقاضا صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان بالای دکمه دانلود کلیک کنید!

آگاهی

بعد از خانه پوری فورم آنرا پرنت نموده و به دفتر مرکزی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان تسلیم نماید ویا به ایمل آدرس ذیل ارسال نماید.

afghan.journalist10@gmail.com | info@ajfs.af