مساعدت ها طی ماه سرطان-۱۳۹۹

ajfs

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:

سرطان-۱۳۹۹

به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، بعد از بررسی اسناد مریضی متقاضیان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله هیئت مدیره صندوق، با یک تن از ژورنالیست و خبرنگار (عنایت الله امید مدیر مسول رادیو فرحت ولایت بغلان)، از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، مساعدت نقدی صورت گرفت، همچنان با وارث یک تن از شهدا (شهید علی سلیمی خبرنگار تلویزیون مشعل)، پس از بررسی اسناد از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان ،مساعدت نقدی صورت گرفت.
و نیز سه تن از ژورنالیستان و خبرنگاران (احمد شاه عظیمی خبرنگار آژانس ندای آگاه- ممتاز حیدری عضو صندوق- مژگان نیازی خبرنگار تلویزیون افغان) که به شفاخانه الخیر و کلینیک دندان داکتر مشتاق احمد احمدی معرفی شده بودند پس از بررسی اسناد تداوی آنها مصارف تداوی ایشان به جانب شفاخانه و کلینیک ذکر شده تادیه گردید.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>