مساعدت ها طی ماه قوس-۱۳۹۹

Categories:Activities, Business, News
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
قوس-۱۳۹۹
به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، بعد از بررسی اسناد مریضی متقاضیان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله هیئت مدیره صندوق، با ۵ تن از ژورنالیستان و خبرنگارن هر یک عبیدالله اسدی خبرنگار تلویزیون ژوندون- فضل الرحمن رحمن رئیس تلویزیون هیواد- فهیمه احمدی خبرنگار هفته نامه حریر- محمد انور خبرنگار آژانس باختر، که به شفاخانه ها وهاج، الخیر، معرفی شده بودند مصارف تداوی ایشان تادیه گردید.
همچنان با یک تن خبرنگار آژانس باختر نعمت الله روفی که به اثر اثابت راکت در نزدیکی وزارت اطلاعات و فرهنگ شدیداً زخمی شده بود و در شفاخانه ایمر جنسی تحت تدوای قرار داشت، بعد از فیصله رئیس و هئیت مدیره از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، مساعدت نقدی را دریافت نمودند.
و همچنان با وارث ۱ تن شهید الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، بعد از فیصله رئیس و هئیت مدیره از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، مساعدت نقدی را دریافت نمودند.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>