مورخ:۱۰-۱۲-۱۳۹۸ خورشیدی “مصؤونیت خبرنگاران جنگ”

Categories:Activities, Business, News
ajfs

مورخ:۱۰-۱۲-۱۳۹۸ خورشیدی

بتاریخ هشتم حوت سال جاری خورشیدی، گروپ خبری واتساپ تحت نام “مصؤونیت خبرنگاران جنگ” مطلبی را به نشر سپرد که ضمن آن روی موضوع معرفی چند تن از افرادی که از سوی جریان “روند سبز” به رهبری آقای امر الله صالح معاون نخست تکت انتخاباتی تیم دولت ساز به لوی څارنوالی کشور معرفی شده بودند، بحث نموده است. چون این موضوع از مدتی به این سو، بحث های داغی را در سطح کشور اعم از رسانه ها و شبکه های اجتماعی دامن زده است، گروپ خبری مذکور نیز در پاسخ به یک خبر منتشره از سوی سخنگوی لوی څارنوالی در این مورد، مطلبی را تحت عنوان “زنده باد لوی سارنوالی” به نشر سپرده که در قسمت اخیر آن تقاضای ملاقات با محترم لوی څارنوال کشور نیز صورت گرفته و نویسنده خود را به عنوان رئیس تفتیش صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان معرفی نموده است.
رئیس و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان که از چندین سال به این سو به شکل یک نهاد خیریه (بیمه) خبرنگاران و اهل رسانه های افغانستان فعالیت می کند، نه کدام فعالیت سیاسی دارد و نه هم تمایلات حزبی، گروهی، قومی و سمتی یا مذهبی را به رسمیت می شناسد و تنها هدف فعالیت این صندوق، خدمت به خبرنگاران و ژورنالیستان کشور می باشد. از همین رو رئیس و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، این اظهارات آقای ممتاز حیدری را نظریات شخصی جناب ایشان پنداشته و برائت خود را از هر نوع جانبداری در این قضیه اعلام می دارد.
از جانب دیگر طبق طرز العمل تحریری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، هر گونه تصمیم گیری در قضایای ملی و سیاسی کشور به اساس فیصله هیأت مدیره صندوق و به اتفاق آرا اتخاذ می گردد که در جلسات مسلسل هیأت مدیره صندوق، نه در این رابطه بحثی صورت گرفته، نه صندوق به حیث یک نهاد خیریه با این گونه موضوعات سر و کار دارد و همچنان هیچ گاهی به آقای ممتاز حیدری این صلاحیت واگذار نشده تا به حیث مسؤول تفتیش این صندوق، حمایت یا مخالفت خود را با این موضوع اعلام بدارد یا به نماینده گی از صندوق با شخصیت ها و جهت ها دید و ادید بعمل آورد.
اداره صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که آزادی بیان از خود تعریف مشخص و حدود تعیین شده ای دارد که دشنام طرازی به جوانب یا اشخاص مختلف چه در سطح حکومت چه بیرون از حکومت، نمی تواند بنام آزادی بیان محسوب شود.
به همین دلیل رئیس و اعضای هیأت مدیره صندوق در حالیکه این اظهار نظر و این اقدام آقای ممتاز حیدری را به گونه مطلق یک اقدام و نظر شخصی ایشان می پندارد، یک بار دیگر اعلام می کنند که هر نوع موضع گیری در قضایای کشور حق هیأت مدیره صندوق بوده و تصامیم در این رابطه به اتفاق آرا اتخاذ می گردد. همچنان یاد آوری می شود که موضع گیری های صندوق و یا ملاقات های رسمی که تیم رهبری صندوق آن را انجام می دهند، در صفحات رسمی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان به نشر می رسد که گروپ واتس اپ ” مصؤونیت خبرنگاران جنگ” هیچ نوع رابطه یی با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان ندارد.
با احترام
محمد آصف وردک
رئیس و صاحب امتیاز صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>