مورخ: ۸ حوت ۱۳۹۸ استاد عطا محمد نور مبلغ سه صد هزار افغانی با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان کمک کرد:

ajfs

مورخ: ۸ حوت ۱۳۹۸

استاد عطا محمد نور مبلغ سه صد هزار افغانی با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان کمک کرد:

استاد عطا محمد نور باز هم صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان راحمایت کرد استاد عطا محمد نور یک تن ازشخصیت های معروف و سیاسی کشور و والی سابق ولایت بلخ، مبلغ سه صد هزار افغانی را نقداً با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان کمک کرد. محمد آصف وردک رئیس و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، در کنار سپاس از این اقدام نیک عطا محمد نور والی سابق ولایت بلخ به صندوق، امیدوار اند که سایر شخصیت های با نفوذ کشور در حمایت از خبرنگاران که شب و روز مصروف اطلاع رسانی دقیق و بی طرفانه شان در خدمت همه مردم قرار دارند، سهم بگیرند. همچنان رئیس واعضای هیئت مدیره صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان به تاریخ ۶ حوت سال روان با ستر جنرال عطا محمد نور والی سابق بلخ، ملاقات کردند. در این ملاقات محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، در کنار معرفی اعضای هیئت مدیره صندوق از همکاری استاد عطا محمد نور با صندوق تشکر کرد. سپس نجیبه مرام به نمایند گی از اعضای هیئت مدیره صندوق صحبت کرد و از همکاری های استاد عطا محمد نور با این صندوق ابراز سپاس کرد و از چگونگی روند کمک های این صندوق با مستحقان خانواده مطبوعات به ستر جنرال عطا محمد نور معلومات داد. استاد عطا با قدر دانی از فعالیت های صندوق گفت که از قشری حمایت می کنید که جهت آگاهی دهی جامعه از وضعیت کشور و از رویداد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شب و روز زحمت می کشند و در تلاش اطلاع رسانی به مردم اند. بناَ در این راستا از هیچ نوع همکاری با صندوق دریغ نخواهم کرد. قابل یاد آوری است که استاد عطا محمد نور پیشتر مبلغ 5,000 دالر امریکایی را جهت تقویه بنیه مالی صندوق مساعدت کرده بود و مبلغ سه صد هزارافغانی را نیز در این ملاقات وعده داده بود که این پول از طریق ایشان به مسؤل مالی صندوق سپرده شد.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>