صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۰۸-۰۱-۱۴۰۱

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۰۸-۰۱-۱۴۰۱ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی یک تن از خبرنگار قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. محمد بشیر هاتف-11 عضو صندوق

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۰۴-۰۱-۱۴۰۱

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۰۴-۰۱-۱۴۰۱ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی دو تن از خبرنگاران قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق به شفاخانه الخیر تادیه گردید. محمد آصف وردک-1 ریس صندوق محمد رحیم عزیزی-309 عضو صندوق

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۹-۱۱-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۹-۱۱-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مساعدت نقدی به ورثه یک تن از خبرنگار قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. صدیق الله ممله وال خبرنگار شورای ژورنالیستان افغانستان

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۸-۱۱-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۸-۱۱-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی یک تن از خبرنگار قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. احمد ضیا رحیمزی-149 عضو صندوق

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۶-۱۱-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۶-۱۱-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مساعدت نقدی به ورثه یک تن از خبرنگار قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. شهید شاولی قرار-228 خبرنگار رسانه هیواد

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۰۳-۱۱-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۰۳-۱۱-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی یک تن از خبرنگاران قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. محمد بشیر هاتف-11 عضو صندوق

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۳۰-۱۰-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۳۰-۱۰-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی دو تن از خبرنگاران قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. احمد ضیا رحیمزی-149 عضو صندوق خاتول شفیق-299 عضو صندوق

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۳-۱۰-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۳-۱۰-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی یک تن از خبرنگار قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. احمد ضیا رحیمزی-149 عضو صندوق

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۱۸-۱۰-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۱۸-۱۰-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی یک تن از خبرنگار قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. محمد بشیر هاتف-11 عضو صندوق

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۲-۰۹-۱۴۰۰

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۲۲-۰۹-۱۴۰۰ صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار-مجروح و شهید مصارف تداوی یک تن از خبرنگار قرار ذیل نقدآ از طرف صندوق تادیه گردید. فوزیه وحدت-323 خبرنگار تلویزیون آریانا