مساعدت ها طی ماه سنبله-۱۳۹۹

Categories:Activities
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
سنبله-۱۳۹۹
به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، بعد از بررسی اسناد مریضی متقاضیان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله هیئت مدیره صندوق، با سه تن از ژورنالیستان و خبرنگارن (مژگان نیازی خبرنگار تلویزیون افغان-عبیدالله اسدی خبرنگار تلویزیون ژوندون-خان محمد دانشجو خبرنگار IWPR)، که به شفاخانه های وهاج و الخیر و نیز کلینیک دندان داکتر مشتاق احمد احمدی معرفی شده بودند، مصارف تداوی ایشان تادیه گردید.

Leave a Reply

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>